Priser og betaling

Ileggelese av tilleggsavgift

Ihht. § 2 nedenfor skal det betales bomavgift ved passering av bomstasjon. Videre viser § 3 at bompengeselskapet skal utstede en tilleggsavgift. Hjemmelen for denne tilleggsavgiften er ”Forskrift om betaling av tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bomavgift”, fastsatt av Samferdselsdepartementet 23. august 1988 med hjemmel i vegloven § 27.

Utdrag av forskriften sier:
Det skal ilegges en tilleggsavgift på kr 300,- ved unnlatt betaling av bompenger. Tilleggsavgiften betales i tillegg til bompengetaksten. En giro pålydende summen av tilleggsavgift og bompengeavgift, sendes eier av kjøretøyet. Betalingsfristen er på 3 uker etter at underretning om ilagt tilleggsavgift er kommet fram. Dersom giroen ikke er betalt innen betalingsfristen, økes tilleggsavgiften med 50% til kr 450,- (…).

Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift.

§ 1. Denne forskriften gjelder for de tilfeller motorkjøretøy passerer bomstasjon.

§ 2. Ved passering av bomstasjon skal det betales bomavgift fastsatt etter nærmere bestemmelser i medhold av veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 27. Er føreren av kjøretøyet en annen enn den som var registrert som eier ved passeringen, er føreren og den registrerte eieren solidarisk ansvarlig for bomavgiften, med mindre kjøretøyet er fravendt eieren ved en forbrytelse.

§ 3. I tillegg til bomavgiften plikter føreren av motorkjøretøy å betale en avgift fastsatt av Vegdirektoratet dersom bomstasjon blir passert uten at lovlig bomavgift blir betalt. Er føreren av kjøretøyet en annen enn den som ved overtredelsen var registrert som eier, er føreren og den registrerte eieren solidarisk ansvarlig for tilleggsavgiften, med mindre kjøretøyet er fravendt eieren ved en forbrytelse.

Dersom tilleggsavgiften ikke blir betalt innen 3 uker etter at underretning om ilagt tilleggsavgift er kommet fram, forhøyes tilleggsavgiften med 50% uten hensyn til hva som er årsaken til at den ikke blir betalt innen fristen.

§ 4. Ilagt tilleggsavgift kan påklages til regionvegkontoret. Klagen må framsettes innen 3 uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32. Klagen inngis til bompengeselskapet eller det organ som har ilagt tilleggsavgift.

Innlevert klage utsetter ikke betalingsfristen etter § 3.

§ 5. Vegdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføring av disse forskrifter.

§ 6. Forskriften trer i kraft straks. Forskrift 23. august 1988 nr. 704 om betaling av tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bompenger oppheves.

 

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema