Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 192 308 188 040 6 203 6 066   2,3 %
Februar 207 023 190 892 7 139 6 818   4,7 %
Mars 224 920 225 865 7 255 7 286 - 0,4 %
1. kvartal 624 251 604 797 6 860 6 720   2,1 %
           
April 239 487 231 712 7 983 7 724   3,4 %
Mai 270 377 255 100 8 722 8 229   6,0 %
Juni 294 195 279 435 9 807 9 315   5,3 %
2. kvartal 804 059 766 247 8 836 8 420   4,9 %
1. halvår 1 428 310 1 371 044 7 848 7 575   3,6 %
           
Juli 304 649 289 982 9 827 9 354   5,1 %
August 292 595 285 722 9 439 9 217   2,4 %
September - 253 095 - 8 437 - %
3. kvartal - 828 799 - 9 009 - %
Sum akk. - 2 199 843 - 8 058 - %
           
Oktober - 252 347 - 8 140 - %
November - 224 592 - 7 486 - %
Desember - 219 343 - 7 076 - %
4. kvartal - 696 282 - 7 568 - %
           
Sum året - 2 896 125 - 7 935 - %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 188 040 177 713 6 066 5 733 5,8 %
Februar 190 892 174 383 6 818 6 228 9,5 %
Mars 225 865 207 042 7 286 6 679 9,1 %
1. kvartal 604 797 559 138 6 720 6 213 8,2 %
           
April 231 712 224 701 7 724 7 490 3,1 %
Mai 255 100 247 012 8 229 7 968 3,3 %
Juni 279 435 273 492 9 315 9 116 2,2 %
2. kvartal 766 247 745 205 8 420 8 189 2,8 %
1. halvår 1 371 044 1 304 343 7 575 7 206 5,1 %
           
Juli 289 982 263 529 9 354 8 501 10,0 %
August 285 722 269 447 9 217 8 692 6,0 %
September 253 095 243 008 8 437 8 100 4,2 %
3. kvartal 828 799 775 984 9 009 8 435 6,8 %
Sum akk. 2 199 843 2 080 327 8 058 7 620 5,7 %
           
Oktober 252 347 238 011 8 140 8 678 6,0 %
November 224 592 215 075 7 486 7 169 4,4 %
Desember 219 343 208 098 7 076 6 713 5,4 %
4. kvartal 696 282 661 184 7 568 7 187 5,3 %
           
Sum året 2 896 125 2 741 511 7 935 7 511 5,6 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Oslofjordtunnelen AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 177 713 178 257 5 733 5 750 - 0,3 %
Februar 174 383 177 181 6 228 6 328 - 1,6 %
Mars 207 042 200 556 6 679 6 470   3,2 %
1. kvartal 559 138 555 994 6 213 6 178   0,6 %
           
April 224 701 212 298 7 490 7 077   5,8 %
Mai 247 012 246 371 7 968 7 947   0,3 %
Juni 273 492 255 589 9 116 8 520   7,0 %
2. kvartal 745 205 714 258 8 189 7 849   4,3 %
1. halvår 1 304 343 1 270 252 7 206 7 018   2,7 %
           
Juli 263 529 260 582 8 501 8 406   1,1 %
August 269 447 260 882 8 692 8 416   3,3 %
September 243 008 229 767 8 100 7 659   5,8 %
3. kvartal 775 984 751 231 8 435 8 166   3,3 %
Sum akk. 2 080 327 2 021 483 7 620 7 405   2,9 %
           
Oktober 238 011 225 182 7 678 7 264   5,7 %
November 215 075 201 978 7 169 6 733   3,6 %
Desember 208 098 191 544 6 713 6 179   8,6 %
4. kvartal 661 184 624 246 7 187 6 785   5,9 %
           
Sum året 2 741 511 2 645 729 7 511 7 249   3,6 %

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Oslofjordtunnelen AS i 2013.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 178 257 159 363 5 750 5 141   11,9 %
Februar 177 181 162 634 6 328 5 608   8,9 %
Mars 200 556 190 709 6 470 6 152   5,2 %
1. kvartal 555 994 512 706 6 178 5 634   8,4 %
           
April 212 298 190 749 7 077 6 358   11,3 %
Mai 246 371 218 371 7 947 7 044   12,8 %
Juni 255 589 239 547 8 520 7 985   6,7 %
2. kvartal 714 258 648 667 7 849 7 128   10,1 %
           
Juli 260 582 262 115 8 406 8 455 - 0,6 %
August 260 882 263 283 8 416 8 493 - 0,9 %
September 229 767 233 939 7 659 7 798 - 1,8 %
3. kvartal 751 231 759 337 8 166 8 254 - 1,1 %
           
Oktober 225 182 228 835 7 264 7 382 - 1,6 %
November 201 978 198 270 6 733 6 609   1,9 %
Desember 191 544 181 492 6 179 5 855   5,5 %
4. kvartal 624 246 608 597 6 785 6 615   2,6 %
           
Sum året 2 645 729 2 529 307 7 249 6 911   4,9 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert